Інструкція 0038

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Головне пасажирське управління

ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                               Наказ Укрзалізниці

                                                 від  01.09.03р.  № 234-Ц

І Н С Т Р У К Ц І Я

провіднику пасажирських вагонів

ЦЛ – 0038

Київ 2003

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Інструкція провіднику пасажирських вагонів (далі-Інструкція) регулює основні обов’язки, права та відповідальність провідника па­сажирського вагона (далі – провідник) у пункті формування при прийманні та підготовці вагона в рейс, під час посадки пасажирів, на шляху прямування,  у пункті обороту і після прибуття поїзда до пункту формування, а також додаткові обов’язки провідника швидкісного поїзда та хвостового вагона.

Провідники, що обслуговують вагони поїздів міжнародного сполучення, крім даної Інструкції, керуються вимогами “Інструкції для провідника пасажирського вагона міжнародного сполучення”.

Провідники, що обслуговують вагони швидкісних поїздів, крім вимог документів, викладених в п.1.5. даної Інструкції, керуються вимогами “Інструкції з організації  швидкісного руху пасажирських поїздів”.

Провідники, що обслуговують пасажирські вагони приміських поїздів, крім вимог даної Інструкції, керуються місцевими інструкціями, розробленими  відповідно до місцевих умов, та затвердженими наказами начальників залізниць.

1.2. На посаду провідника призначаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли навчання з відривом від виробництва в професійно-технічному навчальному закладі (професійно-технічному училищі, технічній школі залізничного транспорту, навчально-курсовому комбінаті, тощо) і отримали кваліфікацію „провідник пасажирського вагона”, пройшли перевірку знань з питань охорони праці, пожежно – технічного та санітарного мінімумів та склали іспити із знання нормативних документів, зазначених у п. 1.5. цієї Інструкції.

Особи, що призна­чаються на посаду провідника, проходять медичний огляд для встановлення професійної придатності. Порядок та черговість періодичних медичних оглядів, які проходять провідники, регламентується документами Міністерства транспорту України та Міністерства охорони здоров’я України.

1.3. Періодичне навчання та перевірку знань з питань санітарного мінімуму провідники всіх поїздів проходять за навчально-тематичним планом, затвердженим Укрзалізницею,  з періодичністю 1 раз на рік.

Періодичне навчання та перевірку знань з питань охорони праці, включаючи електробезпеку, провідники проходять 1 раз на рік і повинні мати 3 кваліфікаційну групу з електробезпеки.

1.4. Для обслуговування вагонів міжнародних, фірмових, швидкісних поїздів, вагонів СВ, штабних та хвостових вагонів призначаються найбільш досвідчені про­відники зі стажем роботи відповідно до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 66.

1.5. Провідник при виконанні своїх службових обов’язків повинен знати і виконувати вимоги, в частині обов’язків, що пов’язані з роботою провідника:

1.5.1. Статуту залізниць України.

1.5.2. Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом.

1.5.3. Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти  заліз­ничним транспортом  України.

1.5.4. Правил технічної експлуатації залізниць України по колу своїх питань.

  • Інструкції з сигналізації на залізницях України.

1.5.6. Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України по колу своїх питань.

1.5.7. Положення про дисципліну працівників залізнич­ного  транспорту.

1.5.8. Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 66, розділ 2.

1.5.9. Інструкції про термін служби та порядок списання окремих предметів постільних речей та м’якого з’ємного інвентаря пасажирських вагонів.

1.5.10. Інструкції про порядок обліку перевезених пасажирів і витрат постільної білизни в пасажирських поїздах та причіпних групах вагонів залізниць України у внутрішньому та міжнародному сполученні.

1.5.11. Інструкції про трансляцію аудіо- та відеопрограм в пасажирських поїздах та на вокзалах залізниць України.

1.5.12. Правил обліку та передачі відомостей про вільні та ті, що звільняються, місця у пасажирських поїз­дах.

1.5.13. Керівництва з технічного обслуговування обладнан­ня пасажирських вагонів.

1.5.14. Державних санітарних правил та норм, гігієнічних нормативів щодо утримання пасажирських ва­гонів, розділ 7.2.

1.5.15. Інструкцій із забезпечення пожежної безпеки у вагонах пасажирських поїздів.

1.5.16. Інструкції по технічному обслуговуванню опалювальної установки пасажирського вагона.

1.5.17. Інструкції з охорони праці провідника пасажирського вагону.

1.5.18. Даної Інструкції.

Крім цього, провідник повинен знати:

– всі види проїзних та перевізних документів, у тому числі без­коштовних, та правила проїзду за цими  документами;

– правила користування реєстратором розрахункових операцій (РРО), порядок обліку коштів, отриманих за надання платних послуг;

–  документи, які дають пра­во на проведення ревізії пасажирського поїзда;

–  розклад руху даного поїзда;

– накази та вказівки Мі­ністерства транспорту України, Укрзалізниці  щодо пасажирських переве­зень, права та обов’язки начальника  поїзда та поїзного електромеханіка, обумовлені у відповідних Інст­рукціях.

1.6. З метою забезпечення зберігання вагонного парку та підвищення якості обслуговування пасажирів, вагони поїз­дів постійного обертання закріплюються за провідниками.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ПРОВІДНИКА ПРИ ЯВЦІ НА РОБОТУ, ПРИЙОМІ ТА ПІДГОТОВЦІ ВАГОНА ДО РЕЙСУ, ПРИ ПОСАДЦІ ПАСАЖИРІВ

2.1. Перед початком роботи провідники повинні пройти інструктаж з охорони праці, інструктаж з безпеки руху, пожежної безпеки, позапланові інструктажі.

Провідник вважається таким, що приступив до роботи, після отримання маршрутного листаграфіка чергування, проходження медогляду та проходження усіх, що потребують, видів інструктажу з охорони праці, безпеки руху.

Провідник  підпорядковується безпосередньо начальнику поїзда, а з технічних питань – також і поїзному електромеханіку та несе відповідальність згідно з Положенням про дисципліну працівників залізничного транспорту України.

2.2. Перед початком рейсу провідник отримує відповідні бланки документів, переносну радіостанцію, продук­ти чайної торгівлі, мішки для сміття, мило, миючі засоби, засоби для дезинфекції, туа­летний папір, постільну білизну для обслуговування пасажирів та один комплект службової постільної білизни для особистого користування при слідуванні поїзної бригади до п’яти діб. Провідник хвостового вагона крім цього повинен отримати сумку кондуктора(6 петард, акт останнього іспиту петард, одну пару сигнальних прапорців, свисток),  додатковий сигнальний ліхтар.

2.3. При прийманні   вагона, а також перед відправленням у рейс провідник зобов’язаний перевірити:

2.3.1. Справність поручнів, перехідних та там­бурних відкидних вхідних площадок,  дверей і двер­них замків у всьому вагоні та наявність пломб на стоп-кранах, вогнегасниках та рукоятках привода вікон аварійних виходів; справність пожежних кранів у котельному відді­ленні та туалеті негальмівного кінця вагона; наявність справних ін­вентарних шлангів до них; наявність, справність та термін придатності вогнегасників згідно з вимогами Норм оснащення об’єктів і рухомого складу залізничного транспорту пожежною технікою та інвентарем.

2.3.2. Трафарети про виконання планових видів ремонту.

2.3.3. Дію ручного гальма поворотом штурвала спільно з оглядачем вагонів, а в пункті обороту самостійно, пере­конавшись, що колодки прижаті, повернути штурвал назад, переконатись, що гальма відпущені.

2.3.4. Наявність деревного вугілля або тирсових брикетів для функціонування титану.

2.3.5. Стан розподільчих щитів, панелей автоматики, працездатність споживачів електроенергії на функціону­вання включенням та виключенням із пульта або щита уп­равління, стан акумуляторної батареї по рівню її зарядки.

2.3.6. Справність та працездатність систем: сигналіза­ції контролю нагрівання букс, пожежної сигналізації, внутрішнього поїзного зв’язку, кондиціювання повітря, справність кип’ятильника (візуально по пока­занням приладів) та наявність полум’явідсікача у топці ти­тана, справність хвостових сигналів та ручних сигнальних ліх­тарів.

2.3.7. Наявність води у системі опалення та водопостачання.

2.3.8. Санітарний стан вагона відповідно до Державних санітарних правил та норм, гігієнічних нормативів щодо утримання пасажирських ва­гонів.

2.3.9. Наявність з’ємного обладнання та майна, медичної аптечки для надання першої медичної допомоги.

Провідник штабного вагона додатково перевіряє наявність: епідукладки, протигазів, опломбованої аптечки на випадок аварії, санітарних носилок, мобілізуючих шин та куточка побуту.

Провідник хвостового вагона додатково перевіряє наявність, справність  і чистоту скла врізних хвостових сигнальних ліхтарів, наяв­ність в них електроламп, а на шляху прямування забезпечує кон­троль за їх справністю.

2.3.10. У  опалювальний період провідник повинен додатково перевірити справність системи опалення, наявність колосників у топці, справність руч­ного та електричного циркуляційного насосів, відсутність повітряних пробок, забезпеченість вагона інвентарем для опалювання та твердим паливом відповідно до встановленого на підприємстві порядку за нормами, передбаченими Інструкцією з технічного обслуговування опалювальної установки пасажирського вагона. Не допускати зберігання у котловому приміщенні і біля титану – дров та інших легкозаймистих матеріалів, самовільного вибігу води під вагон на гальмівну важільну передачу, пружини центрального підвішування.

2.4. Перед поїздкою з початкового пункту відправлення провідник зобов’язаний здійснити огляд усіх місць вагона, де можуть бути заховані предмети або переховуватися люди (вугільні ящики, котельні відділення, конструктивні порожнини і т.п.), накласти на них засоби контролю (пломби, липкі стрічки, саморуйнівні голографічні етикетки, тощо).

При виявленні під час огляду в пункті відправлення або на шляху прямування поїзда сторонніх предметів, нелегальних мігрантів терміново інформувати начальника поїзда. Під час приймання – здавання чергування та на шляху прямування поїзда періодично перевіряти зазначені місця.

2.5. Про всі несправності або недоліки, виявлені у про­цесі приймання вагона, провідник зобов’язаний доповісти начальнику поїзда або поїзному електромеханіку для вжи­ття необхідних заходів, приймати вагон тільки після усунення виявлених недоліків.

2.6. В зимовий період, перед відправленням з пункту формування та обороту, при необхідності оббивати кригу з гальмової важільної передачі, пружинних комплектів візків.

2.7. До подачі  поїзда для посадки пасажирів провідник повинен підтримувати температуру у вагоні взимку та в перехідний період року у межах 18 – 22 0 С, влітку — 22 – 26 0С. Температура повітря у вагоні взимку та у перехідний період року нормується для усіх типів пасажирських вагонів, а влітку — тільки для вагонів з повним кондиціюванням повітря.

2.8. Навісити на вагон з обох боків маршрутні дошки, а з внутрішньої сторони вікна – порядковий номер вагона згідно зі схемою формування состава.

2.9. Розпочати посадку пасажирів не пізніше, ніж за 30 хв. до відправлення поїзда, після оголошення про посадку на поїзд по гучно мовному зв’язку станції (вокзалу).

2.10. Перед посадкою вивісити на дверях службового купе табличку, де зазна­чене його прізвище, ім’я та по-батькові. Під час чергування провідник повинен бути одягнений по формі і мати на лацкані піджака естетично оформлений друкованим способом бейдж з кольоровою фотокарткою із зазначенням  прізвища, ім’я, по-батькові, назвою залізниці, структурного підрозділу, номера вагона, поїзда, маршруту курсування.

2.11. Під час посадки пасажирів у поїзд провідник  зобов’язаний  знаходитись біля відкритих дверей вагона (решта дверей вагона, крім тор­цевих, повинні бути замкнені на внутрішні замки) та перевіряти у пасажирів наявність правиль­но оформлених проїзних документів, згідно з посвідченням особи пасажира, слідкувати за дотриманням правил перевезень руч­ної поклажі. Якщо посадкуздійснюють пасажири по груповому проїзному документу, прізвище, вказане в посвідченні пасажирів, перевіряється на відповідність зі списком пасажирів, завіреним підписом квиткового касира та печаткою каси наданим керівником групи.

 2.12. У випадку, коли залізницею надається послуга перевезення окремих відправлень пасажирськими поїздами, провідник зобов’язаний забезпечити надання цієї послуги всім бажаючим відправникам згідно з Інструкцією по наданню такої послуги.

2.13. За 5 хвилин до відправлення поїзда провід­ник зобов’язаний попередити, щоб проводжаючі особи звільнили вагон, пасажири перевірили наявність проїзних документів, при цьому забезпечити перебування пасажирів у вагоні, а не в тамбурі, та опустити площадку.

2.14. Після подачі машиністом сповіщального сигналу про відправлення поїзда всі провідники вагонів повинні продублювати сигнал відправлення (вдень – згорнутим жовтим прапорцем, вночі – прозоро – білим ліхтарем), при початку руху закрити двері вагона, знаходячись при цьому в тамбурі, проводжати станцію до кінця платформи, крім провідників хвостового та штабного вагонів, що проводжають станцію з відкритими дверима до поста безпеки чи чергового по станції, а при їх відсутності  до кінця платформи.

При відправленні  поїзда з зупинкових пунктів, де відсутні працівники служби перевезень, які подають сигнал відправлення машиністу локомотива, провідники подають сигнал відправлення (благополучного прямування) після закінчення проведення посадки пасажирів до вагонів.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ПРОВІДНИКА НА ШЛЯХУ ПРЯМУВАННЯ

3.1.  На шляху прямування провідник зобов’язаний:

3.1.1. Поводитись коректно, тактовно, вирішувати, при необхідності з залученням начальника поїзда, будь-яку конфліктну ситуацію. Розмовляти з пасажирами спокійно, стримано, не підвищуючи голосу, висловлювати свої думки коротко і зрозуміло. При розміщенні пасажирів у вагоні необхідно показати їм місце, згідно з проїзним документом, та побажати їм доброї поїздки. Пасажирам похилого віку, інвалідам та пасажи­рам з дітьми допомогти влаштуватися на своїх місцях.

Перш, ніж увійти в купе до пасажирів, необхідно постукати у двері і попросити дозволу. Уночі будити  пасажирів, які закінчу­ють свою поїздку, не пізніше, ніж за 30 хв. до прибуття на станцію призначення, не турбуючи при цьому їх сусідів. 

3.1.2. Після отримання від пасажира проїзних документів після посадки у вагон, провідник повинен погасити його шля­хом надриву (п.2.13 Правил перевезень пасажирів, багажу…) та зберігати їх у спеціальній теці до кінця поїздки.

3.1.3. Утримувати вагон відповідно до санітарни­х вимог. У вагонах з комбінованим опаленням дозволяється проводити вологе прибирання підлог, крім котлового відділення, не відключаючи ланцюги електронагрівачів високовольт­ного комбінованого котла опалення.

3.1.4. Слідкувати за станом внутрішнього обладнання вагона та правильним положенням міжвагонних перехід­них площадок.

3.1.5. Забезпечити накопичення сміття та побутових відходів у спеціаль­ні целофанові пакети і ємності для сміття та  видалення його із вагонів тільки в передбачених для цього місцях на станціях, зазначених у розкладі руху поїз­дів і в пунктах формування та обороту.

3.1.6. У вагонах пасажирських поїздів не менше 3-х разів на день з 8 до 10, з 15 до 17 та з 20 до 22 годин за місцевим часом (а у вагонах фірмових поїздів, вагонах СВ та вагонах міжнародного сполучення – цілодобово) на прохання пасажирів, забезпечувати їх чаєм, кавою; згідно з графіком роботи  вагону-ресторану (кафе), брати під замовлення та реалізовувати страви, напої та інші продукти харчування, відповідно до погодженого санепідслужбою асортиментного мінімуму, за вартістю, встановленою структурним підрозділом формування поїзда; розповсюджувати книги, газети, журнали, рекламно-інформаційні матеріали; надати можливість пасажирам скористатися додатковими платними послугами. 

3.1.7. Забезпечити наявність кип’яченої води.

3.1.8. У вагонах із спальними місцями забезпечувати па­сажирів за окрему плату комплектом постільних речей, який складається із матраца з чохлом, по­душки, ковдри літньої (покривала) або ковдри зимової і окремо у запломбованому чохлі комплекту постільної білизни (для звичайних вагонів – 2 простирадла, 1 наволочка, 1рушник; для СВ та РІЦ – підковдра,  простирадло, 1-2 наволочки, 2 рушника, 2 серветки; в альтернативний комплект включаються додаткові предмети – мило з мильницею, ароматизовані серветки тощо). 

3.1.9. Надавати допомогу в застиланні постільної білизни за бажанням пасажирів фірмових поїздів та дітей, інвалідів, учасників Великої Вітчизняної війни в поїздах усіх категорій.

Після отримання плати провідник повинен видати пасажиру фіскальний чек або квитанцію форми ЛУ-99.

Прибирання по­стільних речей та постільної білизни дозволяється за згодою пасажирів не раніше,  ніж за 30 хвилин до прибуття поїзда на станцію.

3.1.10. Вести облік заселеності вагона, витрат постіль­них речей, наявності вільних місць та таких, що звільняються,  згідно з порядком, встановленим чинними нормативними документами.  

3.1.11. У разі виходу із ладу радіоустановки вдень, а вночі за проханням пасажирів, опо­віщати пасажирам назви зупинкових пунктів, оповіщати про межі санітарних зон та тривалість стоянок поїзда; при під’їзді до прикордонно- контрольного пункту не менше ніж за 30 хвилин попереджати пасажирів про проходження митного та прикордонного контролю.

3.1.12. Слідкувати, щоб вікна вагона, при необхідності, відкривалися тільки з однієї – коридорної сторони (на двоколійних дільницях – із польової сторони), а у вагонах із повним кондиціонуванням повітря при дії кондиціо­нера усі вікна були зачинені.

3.1.13. Забезпечувати безперешкодне ко­ристування двома санвузлами (крім санітарних зон та стоянок поїзда на станціях). Користуватися вакуумтуалетами дозволяється без обмежень.

3.1.14. Контролювати виконання пасажирами вимог по­жежної безпеки, не допускати підключення пасажирами до електромережі вагону електроприладів не передба­чених електричною схемою вагона.

3.1.15. Контролювати показання електровимірювальних приладів, сигналізації контролю нагрівання букс і іншого електрообладнання на пульті управління вагона. На станціях під час стоянки поїзда більше 5 хви­лин перевіряти стан клинових пасів приводу генератора, а при несправності СКНБ перевірити на дотик температуру букс.

3.1.16. Видавати на про­хання пасажирів культінвентар (шашки, шахи та ін.)  при необхідності надавати пасажирам першу долікарняну медичну допомогу.

3.1.17. Під час приймання – здавання зміни перевірити наявність у теці квитків та їх відповідність зайнятим паса­жирами місцям, витрати постільних речей та правильність заповнення  бланків звітів, замінити табличку з прізвищем чергового провідника на дверях службового купе.

3.2. Під час руху поїзда провідники головного та хвостового вагонів зобов’язані держа­ти бокові та торцеві двері неробочого тамбура закритими на внутрішні замки. В решті вагонів тільки бокові двері робочого та неробочого тамбурів закриваються на внутрішні замки.  Торцеві двері для переходу із вагона в вагон по­винні бути незамкнені.

3.3. У разі стоянки поїзда менше 5 хв. і відсутності по­садки та висадки пасажирів провідник повинен відкрити двері і, знаходячись у тамбурі, не дозволяти пасажирам  виходити із вагона; при відправленні пасажирського по­їзда закрити двері, крім провідників хвостового та штаб­ного вагона, які повинні провести станцію до кінця плат­форми і слідкувати за сигналами, що можуть подавати чергові по станції, переїзду, з постів безпеки.

3.4. На лінійних станціях провідник повинен проводити посадку пасажирів з проїзними документами на даний поїзд незалежно від того, у які вагони вони видані. Після закінчення посадки пасажирів подати машиністу сигнал відправлення.

3.5. На станціях,  при необхідності пропускання через тамбур вагона пасажирів з інших поїздів, які знаходяться на суміжних коліях, про­відник повинен тримати обоє бокових дверей робочого там­бура вагона відчиненими і слідкувати за переходом паса­жирів.

3.6. Ревізія у поїзді та вагонах  проводиться у присутності начальника поїзда або провідника штаб­ного вагона та чергового провідника вагона, який перевіряється.

При ревізії у вагоні, який він обслуговує, провідник зо­бов’язаний:

3.6.1. У спальних вагонах пред’явити ревізуючим теку з проїзними документами пасажирів, у за­гальних вагонах – супроводжувати їх під час перевірки проїзних документів у пасажирів.

3.6.2. Пред’являти на вимогу ревізуючих документи, які підтверджують правильність обліку вільних місць та місць, що звільняються, витрати комплектів постільних речей, а також наявні гроші, отримані за постільну білизну та предмети чайної торгівлі.

3.6.3. Давати необхідні пояснення з виникаючих у про­цесі ревізії питань, пов’язаних із обслуговуванням пасажирів.

3.6.4. Разом із начальником поїзда підписати акт і дати письмове пояснення з приводу виявлених порушень та недоліків: перевезення безквиткових пасажирів, надлишкової  ручної поклажі, повторного використання постільної білизни тощо.

3.7. При виявленні хворого або підозрі на захворюван­ня, у першу чергу інфекційне, негайно сповістити начальни­ка поїзда, який, у свою чергу, сповіщає по рації про цей випадок на найближчу станцію чи машиніста локомотива для виклику бригади медич­них працівників.

3.8. Перед прибуттям поїзда на станцію, де є висадка паса­жирів, провідник зобов’язаний за 30 хвилин попередити про це па­сажирів і  повернути їм проїзні документи.

Після повної зупинки поїзда на станції провідник повинен відкрити двері, підняти відкидну пло­щадку (при відсутності високої платформи), зафіксувати її, протерти поручні і приступити до висадки та посадки паса­жирів.

3.9. На шляху прямування, у пунктах формування та обороту провідникам забороняється:

3.9.1. Зберігати сторонні предмети у котельних відділеннях,  місцях установ­ки нагрівальних приладів, тамбурах, проходах, ящиках з електрообладнанням, конструктивних порожнинах вагону; розпалювати котел опалення, титан за допомогою легкозаймистих та горючих рідин.

3.9.2. Використовувати рундуки купе для зберігання будь-яких предметів, крім особистих речей пасажирів.

      3.9.3. Надавати пасажиру постільні речі (матрац, подушку, ковдру) без комплекту постільної білизни.

3.9.4. Перевозити окремі відправлення пасажирів без відповідного оформлення.

3.9.5. Допускати  у вагон сторонніх осіб, у т.ч. безквиткових пасажирів та осіб з надлишковою ручною поклажею.

3.9.6. Видавати проїзні документи особам, які не здійснювали поїздку.

4. ОБОВ’ЯЗКИ ПРОВІДНИКА ПІСЛЯ ПРИБУТТЯ ПОЇЗДА В ПУНКТ ОБОРОТУ

Після прибуття до пункту обороту та висадки пасажирів із вагона провідник зобов’язаний:

4.1. Перевірити, чи не забули пасажири будь-які речі. При виявленні здати їх до камери зберігання забутих речей із складанням   акту   згідно   з вимогами Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

4.2. Оглянути внутрішнє обладнання вагона та у ви­падку виявлення будь-яких недоліків або несправностей заявити про це начальнику поїзда або поїзному електро­механіку.

4.3. Підготувати вагон до нового рейсу у відповідності з установленим порядком.

4.4. Упакувати використану постільну білизну в мішки та підготувати її до опломбування.

4.5. У пункті обороту провідникам, вільним від чергування, забороняється відлучатися з вагону по особистих справах.

5. ОБОВ’ЯЗКИ ПРОВІДНИКА ПІСЛЯ ПРИБУТТЯ ПОЇЗДА В ПУНКТ ФОРМУВАННЯ

Після прибуття поїзда до пункту формування про­відник зобов’язаний:

5.1.  Діяти згідно з п.4.1.

5.2. Використану та чисту постільну бі­лизну здати в термін, пе­редбачений технологічним процесом. У випадку, якщо даний вагон у рейс не відправляється, повністю його розкомплектувати, здати на склад майно, ін­вентар по документах із відміткою у маршруті. Вагон під­готувати та здати для охорони.

5.3. Здати начальнику поїзда гроші за реалізацію платних послуг, залишок нереалізованої продукції та переносну радіостанцію.

5.4. Перевірити обладнання, майно, інвентар, відсутнє поповнити встановленим порядком.

5.5. Скласти перелік зауважень до технічного стану вагона та надати  його начальнику поїзда для внесення заявки до  Журналу форми ВУ-8 прийому, здачі та технічного стану обладнання пасажирського вагона.

5.6. При виявленні у вагоні гризунів або тарганів про­відник зобов’язаний сповістити про це начальника поїзда, який повинен зробити заявку на їх знищення у санітарно-контрольний пункт (СКП) на залізничному транспорті.

5.7. До здачі вагона іншій бригаді після за­кінчення рейсу зробити прибирання у вагоні, здати вагон з подальшою відміткою у маршрутному листі начальником поїзда та пройти після рейсовий медичний огляд.

5.8. Здати маршрутний листок наряднику резерву про­відників, вияснити дату наступної явки на роботу і розпи­сатися за вихід на роботу у черговий рейс.

5.9. Усі конфлікти, які виникли при здачі вагона, вирішуються начальником поїзда або ке­рівництвом резерву провідників.

5.10. При виконанні маневрової роботи провідник повинен підняти перехідну площадку, а після завершення опустити.

6. ДОДАТКОВІ ОБОВ’ЯЗКИ  ПРОВІДНИКА ХВОСТОВОГО ВАГОНА

6.1. При відправленні пасажирського поїзда із станції після зупинки провідник хвостового вагона повинен показувати у бік пасажирської платформи (до кінця платфор­ми): удень –  звернутий жовтий прапорець, вночі – ручний ліхтар із прозоро-білим вогнем, що означає благополучне прямування поїзда.

6.2. У разі  вимушеної зупинки поїзда на перегоні провідник хвостового вагона керується вимогами п.16.43 – 16.45 Правил технічної експлуата­ції залізниць України.

Порядок огородження поїзда визначається Інструкцією з сигналізації на залізницях, а порядок дії працівників  – Інструкцією з руху поїздів та маневрової роботи.

6.3. При зміні напряму руху поїзда, відчепленні або причепленні вагонів на шляху прямування, провідник хвосто­вого вагона повинен перевірити наявність, справність та чистоту хвостових сигналів, а на шляху прямування забез­печити контроль за безперервним горінням цих сигналів.

6.4. Після стоян­ки поїзда більше 20 хвилин, під час зміни кабіни управління, після з’єднання рукавів внаслідок причеплення рухомого складу, приймає участь у скороченому випробуванні автогальм у відповідності до Правил технічної експлуата­ції залізниць України.

6.5. У випадку причеплення або відчеплення одного або групи вагонів на шляху прямування, провідник хвосто­вого вагона повинен негайно доповісти про це начальнику поїзда.

 Якщо за хвостовим вагоном, призначеним для пере­везення пасажирів, поставлений пасажирський вагон іншо­го відомства або службово-технічний, поштовий, багажно-вантажний і т. ін., додаткові обов’язки, викладені у даному  пункті, зберігаються за провідником останнього вагона, призначеного для перевезення пасажирів.

6.6. Провідник хвостового вагона приміського поїзда не повинен відволікатись на продаж  проїзних документів.

7. ПОРЯДОК ДІЙ ПРОВІДНИКА ПРИ ВИНИКНЕННІ НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЙ.

7.1. У випадку виникнення короткого замикання на землю (корпус) будь-якого із полюсів  електрообладнання вагона (одна лампа на щиті управління потухла, друга горить на повну потужність) відключити усі споживачі електроенер­гії, крім ланцюгів аварійного освітлення (вночі) та сигна­лізації, і визвати поїзного електромеханіка або начальника поїзда.

7.2. При виникненні несправності у вагоні, яка загро­жує життю людей або безпеці руху, стороннього шуму під вагоном, а також у випадку спрацювання системи сигналізації контролю нагрівання букс (постійно працює акустичний сигнал і світить сигнальна лампа) негайно зупинити стоп-краном поїзд, по телефону (радіозв’язку) або ланцюжком визвати поїзного електромеханіка або начальника поїзда для прийняття оперативного рішення і на дотик визначати міру нагрівання букс вагона (всіх букс з обох сторін вагона). Начальник поїзда і машиніст приймають рішення  згідно вимогам ПТЕ. На вагонах, обладнаних СКНБ з позисторними термодатчиками, в разі обриву ланцюга від механічних пошкоджень провіднику вагона подається переривчастий  акустичний сигнал. При появленні цих сигналів провідник повинен відключити СКНБ і визвати ПЕМ. Поїзд стоп-краном при цьому не зупиняти.

Під час руху поїзда на вагонах  забороняється установлювати головний пакетний перемикач режимів роботи системи електропостачання в нульове положення, так як при цьому система контролю нагрівання букс виявляється відключеною.

У всіх випадках, при відключеному ланцюгу, який відмовив у системі контролю нагріву букс, на зупинках поїзда необхідно на дотик проконтролювати нагрівання букс.

7.3. У разі вимушеної зупинки пасажирського поїзда на перегоні, якщо рух поїзда не може бути відновлений протягом 20 і більше хвилин і не має можливості  утримувати поїзд на місці на автогальмах, провідники вагонів за сигналом машиніста локо­мотива «Гальмувати» – (три довгих свистка) – повинні при­вести до дії ручні гальма у вагонах, які вони обслуговують, а перед приведенням поїзда до руху за сигналом машині­ста локомотива «Відпустити гальма»- (два довгих свистка)- відпустити ручні гальма у вагонах, які вони обслуго­вують.

У випадку виявлення локомотивною бригадою відмови автогальм у поїзді, за марної спроби зупинити поїзд, остання подає сигнал загальної  тривоги. Провідник вагона після того, як почув сигнал загальної тривоги або побачив сигнали зупинки, зобов’язаний відкрити стоп-кран і привести в дію ручне гальмо на вагоні, який він обслуговує.

7.4. У випадку спрацювання пожежної сигналізації провідник повинен  переконатися у до­стовірності показань шляхом огляду цього місця та визначити місце пожежі; при по­милковому сигналі про пожежу визвати поїзного електро­механіка або начальника поїзда.

7.5.  При виявленні пожежі провідники зобов’язані:

7.5.1. Зупинити поїзд стоп-краном, за винятком випад­ків, коли поїзд знаходиться в тунелі, на мосту, віадуці, шля­хопроводі, під мостом або в інших місцях, які не дають змо­ги організувати евакуацію пасажирів та заважають орга­нізації гасіння пожежі. Якщо пожежа виявлена при знаходженні поїзда у зазначених місцях, поїзд повинен бути зу­пинений після їх проходження.

7.5.2. Викликати по радіостанції або “по ланцюжку” начальника поїзда та по­їзного електромеханіка, сповістити про пожежу провідни­кам суміжних вагонів.

7.5.3. Відкрити зовнішні двері (при відсутності високої платформи) і фартухи обох тамбурів у аварійному вагоні та закріпити їх на клямки, відкрити аварійні виходи (там, де вони передбачені конструкцією вагона), двері у суміжні вагони та забезпечити прохід пасажирів.

7.5.4. Відкрити або розбити вікна розташовані за осередком пожежі, евакуацію пасажирів (по можливості) робити з ура­хуванням того, що вогонь розповсюджується у напрямку, протилежному руху поїзда.

7.5.5. Сповістити пасажирів, організувати їх евакуа­цію та надати допомогу тим, хто її потребує.

7.5.6. Перевірити, чи усі пасажири залишили вагон та приступити до гасіння       (локалізації) пожежі наявними засобами пожежегасіння.

7.6. У разі виникнення пожежі на пультах та в щитах управління електрообладнання, світильниках, а також у зоні розміщення вентилятора приточної вентиляції від­ключити відповідними перемикачами усі споживачі елект­роенергії високої та низької напруги, крім ланцюгів ава­рійного освітлення вагона (вночі).

7.7. При виявленні несправності електрообладнання пультів та щитів управління провідник повинен сповістити про це начальника поїзда або поїзного електромеханіка, провіднику забороняється ремонтувати та регулю­вати електрообладнання, а також установку пожежної сиг­налізації (УПС). При виявленні несправності він зобов’я­заний відключити усі споживачі електроенергії, крім чер­гового освітлення (вночі) та ланцюгів сигналізації, і визва­ти поїзного електромеханіка.

7.8.   При екстреному гальмуванні (вимушеній зупинці пасажирського поїзда  на перегоні із вагона поїзда (стоп-краном) або через порушення цілісності гальмівної магістралі  провідник повинен з’ясувати причину зупинки поїзда шляхом візуального огляду у своєму вагоні ходових частин, букс, кріплення деталей автогальма та електрообладнання. У випадку виявлення несправності у цьому вагоні, яка є перешкодою для подальшого руху поїзда, провідник зобов’язаний негайно подати сигнал зупинки у сторону локомотива і визвати начальника поїзда, який організовує усунення несправності або приймає рішення про подальше прямування поїзда.

Після відпускання машиністом локомотива автогальм, провідник вагона зобов’язаний перевірити відпускання гальма у вагоні, який обслуговується ним, а після відправлення поїзда провідники вагонів повинні з тамбура спостерігати за рухом поїзда і у випадку не відпускання гальм, іскріння або інших несправностей вжити заходів до зупинки поїзда.

7.9.   При виникненні саморозчепу у складі  поїзду, провідники після зупинки вагонів, негайно проводять у дію ручне гальмо, кожний на своєму вагоні. Провідник вагону, у якому стався саморозчеп, після зупинки, приведення у дію ручного гальма, дотримуючись заходів безпеки повинен оглянути авто зчіпний пристрій вагону, звертаючи увагу на наявність сторонніх предметів або льоду у зіві головки автозчепу, на центруючій балочці, стан маятникових підвісок, стан елементів розчіпного приводу. Звернути особливу увагу на положення замка автозчепу (нормальне положення, втоплений, виступаючий) та важеля розчіпного приводу (нормальне положення або лежить на поличці кронштейна). Після прибуття ЛНП, ПЕМ та членів локомотивної бригади скласти первинний акт огляду автозчепом, де зазначити вищенаведені несправності. До прибуття ЛНП, ПЕМ, членів локомотивної бригади забороняється торкатися будь-яких деталей розчіпного приводу або автозчепи, приводити їх у нормальне положення тощо. Після з’єднання частин поїзда, що розчепилися, провідники суміжних вагонів, де стався саморозчеп повинні зачинити перехідні тамбурні двері на спеціальний ключ (зі сторони саморозчепу).

7.10. При отриманні від начальника поїзда інформації про зміну маршруту провідник сповіщає паса­жирів про порядок прямування поїзда за новим маршрутом.

7.11. У випадку відчеплення вагона через несправність завчасно інформувати пасажирів про їх розміщення в інших вагонах поїзда.

7.12. Про нещасний випадок, що трапився з пасажиром в поїзді, провідник повинен терміново повідомити начальника поїзда, прийняти участь у складенні акта встановленого зразку та надати потерпілому першу долікарняну допомогу .

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОВІДНИКА ПАСАЖИРСЬКОГО ВАГОНА

8.1. Провідник несе матеріальну відповідальність за втрату та пошкодження  бланків суворої звітності, грошової виручки, переносних радіостанцій, апаратів РРО, а також внутрішнього обладнання вагона, відповідно до вимог чинного законодавства та умов контракту.

8.2. Провідник несе дисциплінарну відповідальність згідно з законодавством про працю та Положенням про дисципліну працівників залізничного транспорту

за  по­рушення трудової дисципліни та посадових обов’язків, зокрема:

8.2.1. Перевезення безквиткових пасажирів та надлишкової ручної поклажі.

8.2.2. Повторне використання або підготовка до повторного використання постільної білизни .

8.2.3. Залишення вагона без нагляду.

8.2.4. Порушення фінансової дисципліни.

8.2.5. Відмова пасажиру в посадці при наявності проїзного документа у даний вагон, або у інший при посадці на станціях із короткочасними стоянками.

8.2.6. Висадка пасажира раніше або пізніше станції призначення, зазначеній у його проїзному документі.

8.2.7. Незабезпечення своєчасних та безпечних умов посадки і висадки пасажирів.

8.2.8. Невихід із вагона на проміжних станціях з графіковою стоянкою поїзда.

8.2.9. Закриття для користування одного з туалетів ва­гона.

8.2.10. Перевезення особистої поклажі більше ніж 36 кг.

8.2.11. Перебування у стані алкогольного, наркотично­го або токсичного сп’яніння, паління у службовому купе та салоні.

8.2.12. Неправильне або несвоєчасне заповнення бланків   звітності. 

8.2.13. Порушення етики поведінки при обслуговуванні пасажирів.

8.2.14. Допущення випадків порушення пожежної безпеки.

8.2.15. Відключення сигналізації контролю нагрівання букс (СКНБ)  системи пожежної сигналізації контроль ізольованих проводів УПС.

8.2.16.  Неправильну експлуатацію переносної радіостанції.

8.2.17. Відсутність на вагоні порядкового номера за схе­мою поїзда та маршрутної дошки.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Особливості роботи та додаткові обов’язки провідників пасажирських вагонів у швидкісних, приміських поїздах і пасажирських вагонах спеціального  призначення, які не передбачені цією Інструкцією, визначаються місцевими інструкціями, що затверджуються наказами начальників залізниць.

Начальник Головного

пасажирського управління                                                                Л.М.Лобойко

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ___________________________    2
  • ОБОВ’ЯЗКИ ПРОВІДНИКА ПРИ ЯВЦІ

НА РОБОТУ, ПРИЙОМІ ТА ПІДГОТОВЦІ

ВАГОНА ДО РЕЙСУ,

ПРИ ПОСАДЦІ ПАСАЖИРІВ        ________________________    3

  • ОБОВ’ЯЗКИ ПРОВІДНИКА

 НА ШЛЯХУ ПРЯМУВАННЯ ____________________________     6

  • ОБОВ’ЯЗКИ ПРОВІДНИКА

ПІСЛЯ ПРИБУТТЯ ПОЇЗДА

В ПУНКТ ОБОРОТУ               ____________________________      9

  • ОБОВ’ЯЗКИ ПРОВІДНИКА

ПІСЛЯ ПРИБУТТЯ ПОЇЗДА

В ПУНКТ ФОРМУВАННЯ    ____________________________      9

  • ДОДАТКОВІ ОБОВ’ЯЗКИ 

ПРОВІДНИКА ХВОСТОВОГО ВАГОНА _________________      10

  • ПОРЯДОК ДІЙ ПРОВІДНИКА

ПРИ ВИНИКНЕННІ

НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЙ  _______________________        11

  • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОВІДНИКА

ПАСАЖИРСЬКОГО ВАГОНА  _________________________        13

9.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ _______________________       14